Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Projekt Regionálnych Centier Hádzanej po 10 mesiacoch

692 nových detí v matrike, 920 lôpt a 74 bránok rozdaných na školy
06.05.2018, Autor: slovakhandball.sk, Foto: ŠKP Bratislava

Projekt RCH, zameraný na výchovu talentovanej hádzanárskej mládeže, ktorý sa začal 1. júla 2017 v ôsmich slovenských mestách funguje už takmer 10 mesiacov, čo dáva priestor na zverejnenie prvých pekných čísel. Za obdobie necelých 10 mesiacov sa podarilo získať pre hádzanú vďaka RCH a krúžkom na školách 692 nových detí zapísaných do matriky SZH a uzavreli sa zmluvy so 148 učiteľmi a trénermi. Tréneri RCH taktiež pravidelne robia hospitácie v kluboch, ktoré spadajú pod regionálne centrá. V mesiaci marec takto napríklad navštívili tréneri hádzanárske kluby 68-krát (viď. plán hospitácií v prílohe pod článkom, kde bolo naplánovaných 64 hospitácií). Za toto obdobie sa taktiež rozdalo na RCH a školy 920 hádzanárskych lôpt a 74 bránok (viď. tabuľka v prílohe pod článkom). Všetkým hlavným trénerom RCH sme položili otázku ako hodnotia prvý polrok z hľadiska pôsobenia ich RCH, kde vidia najväčšie pozitíva a naopak najväčšie problémy. 

Ferdinand Minarovský, RCH Topoľčany

„Práca v RCH Topoľčany sa naplno rozbehla v posledný júlový týždeň. Začalo sa prípravným obdobím oboch dorastov, ktoré bolo samozrejme zamerané na naberanie všeobecnej kondície. V doraste sme zaviedli 7 tréningových jednotiek v týždennom mikrocykle - 2 ranné a 5 poobedňajších. Rozbehli sme spoluprácu s kondičným trénerom - špecialistom, ktorý sa venuje obom kategóriám dorastu - čo sa týka kondičnej prípravy. Stále pracujeme na rozšírení spolupráce so základnými školami, čo sa týka krúžkov hádzanej pre prvý stupeň ZŠ. Pre základné školy, ktoré sa zaoberajú hádzanou, sme rozbehli dlhodobú súťaž v minihádzanej v rámci okresu Topoľčany a to dve turnaje každý mesiac - jeden pre ročníky 1-4 a druhý pre vyššie ročníky. Podarilo sa nám rozbehnúť aj spoluprácu s dvoma materskými školami, ktoré každý utorok v doobedňajších hodinách chodia do športovej haly na všeobecný pohybovú prípravu so zameraním na hádzanú.

Pozitívom projektu RCH je predovšetkým to, že sa začalo niečo čo môže posunúť slovenskú hádzanú dopredu. Prestať sa hrať každý klub na svojom piesočku, ale začať spoločne robiť systematicky, podľa vypracovanej metodiky od SZH a vychovať hráčov, ktorí budú konkurencieschopný aj na medzinárodnom fóre, nielen v našej súťaži.

Najväčším problémom sú samozrejme podmienky, v ktorých musia tréneri v kluboch pracovať - ako finančné, tak aj materiálne. Ďalším problémom je malý počet detí, ktoré majú záujem o náš šport - bojujeme s inými atraktívnejšími športami a práve preto je potrebné zamerať sa na tie najmenšie deti, aby vedeli, že je tu nejaká hádzaná, ktorá ich musí zaujať tak, aby sa jej venovali aj naďalej.“

Zdenka Rajnohová, RCH SZH

„Polročná práca v klube RCH nám ukázala skutočný stav v našom regióne z hľadiska tréningových procesov, možnosti využitia priestorov ako aj naplnenosť detí pre tento šport. Každá zmena, ktorá nastane, vyvolá  rôzne emócie, vlnu kritiky, postrehov, ktoré vychádzajú  hlavne zo strachu a nevedomosti. Tak to bolo aj v prípade projektu RCH. Začiatok práce v našom základnom klube RCH bol nefunkčný. Preto ma teší, že spolupráca s ostatnými klubmi je momentálne veľmi pozitívna a ústretová. Výborná spolupráca prebieha s klubmi v Martine a v Čadci, kde začínajú pracovať od najnižších kategórii a privítali podporu SZH, takisto ako aj kluby v Bánovciach a v Partizánskom. Na rozdiel od iných RCH, ktoré sú zamerané hlavne na prácu s dorastom sa sústreďujeme na prácu so žiackymi kategóriami. Najdôležitejším znakom v práci RCH je kooperácia, ochota, ústretovosť  s trénermi pôsobiacich v týchto kluboch. Všetko záleží len od nich ako sa stotožnia s metodickými pokynmi a so systémom práce. Momentálne sa nám to darí a verím, že spoločne zvýšime nielen záujem detí o hádzanú, ale skvalitníme aj úroveň tréningových jednotiek. Kluby sa prevažne trápia s nedostatkom priestorov na trénovanie, nezáujmom detí o hádzanú a ich pravidelnosť trénovania. Jedným z našich cieľov je vytvoriť čo najviac krúžkov prostredníctvom základných škôl. Prvé kroky sme vykonali v septembri, kde sa nám podarilo rozbehnúť prípravky na 13 základných školách. Rozšírenie členskej základne je cesta, ktorou chceme ísť a naplniť  jeden z našich cieľov.“

Milan Folta, RCH Prešov

„10 mesiacov je veľmi krátka doba na nejaké hodnotenie respektíve potvrdenie výsledkov, ale ja osobne považujem za veľmi dôležité, že tréneri v jednotlivých kluboch, ktoré patria pod RCH Prešov sa stotožnili s novou koncepciou zväzu a snažia sa ju aj aplikovať v praxi. Ďalej sa podarilo "dostať" hádzanú do škôl, v ktorých sa jej doteraz nevenovali.

Ja osobne vidím problém v motivácii hráčov smerom do budúcnosti z dôvodu, že síce máme zabezpečený plynulý prechod zo žiackych kategórii do dorasteneckých, ale v našom regióne absentujú kvalitné mužské družstvá, samozrejme okrem Prešova. Ten je však postavený na zahraničných hráčoch.“

Fernando Gurich, RCH Bratislava

„Na úvod by som vyzdvihol, že sme aj pri chlapcoch a dievčatách zmenili program v posilňovni. Máme pripravený program so základnými cvikmi, ktorý hráčom a hráčkam postupom času dovoľuje stavať na týchto základoch. Čo sa týka napríklad behania, musím povedať, že v Bratislave už boli aj pred začiatkom RCH zvyknutí chodiť behávať niekoľkokrát do týždňa, takže toto nebola ťažká zmena. Zmenili sme tu len program, keď ideme podľa metodiky profesora Lacza, takže napríklad namiesto 30 minút sú objemy trochu väčšie. 

Taktiež sme sa už zamerali aj na individuálnu techniku. Myslím si, že doteraz sa nám celkom slušne podarilo rozvinúť kvalitu prihrávok. Ďalším krokom už bude rozvoj individuálnej techniky v obrane, pretože robíme chyby napríklad v diagonálach – orientácií hráčov alebo v tom ako sa robí správny kontakt a ako atakovať loptu – toto zaberie určitý čas. Myslím, že stále musíme venovať dostatočný čas individuálnej technike – chceme ísť príliš rýchlo a venovať sa už kombináciám alebo stratégií. Uvediem príklad: chceli by sme hrať výmenu, ale hráči stále nevedia ako utekať smerom k bráne bez lopty – najprv ich treba naučiť takéto základy. 

Veľmi ma teší spolupráca so školami, pretože máme veľa nových hráčov a hráčok, ale pre mňa je 500 na prvý rok trochu málo – cieľom by malo byť číslo niekde okolo 600-700, tak uvidíme, či sa nám to podarí.“

Darina Braunová, RCH Šaľa

„Práca v RCH zo začiatku nebola taká jednoduchá, metodika ktorá bola vypracovaná pre všetky RCH  sa musela zapracovať do tréningov, čo robilo značné problémy. Trvalo niekoľko mesiacov, kým sme dospeli k jednotnému názoru, aby každý z trénerov pracoval podľa jednotnej metodiky. Mojou úlohou je trénerom v tejto metodike pomáhať, spolupracovať na tréningoch a hlavne odstraňovať chyby, ktoré v jednotlivých cvičeniach hráčky robia. Zúčastňujem sa na tréningových jednotkách dvakrát do mesiaca v každom klube, ktorý spadá do môjho regiónu a vediem tréningy. Tréningová jednotka je vypracovaná podľa spoločnej metodiky, tak aby si hráčky osvojili jednotlivé cvičenia, ktoré obsahuje. Po každom tréningu s trénermi zhodnotíme tréningovú jednotku a povieme si v čom majú jednotlivé hráčky nedostatky. Samozrejme aj pochválime, ak hráčky pracovali tak ako sme to od nich požadovali.

Spomeniem aj základné školy na ktorých tréneri alebo učitelia telesnej výchovy dvakrát v týždni trénujú s deťmi na školách od prvého až po piaty ročník. Veľké poďakovanie patrí v tomto smere riaditeľom škôl, učiteľom a trénerom. Ja osobne by som sa chcela poďakovať primátorovi mesta Šaľa pánovi Jozefovi Belickému, HK SLOVAN Duslo Šaľa a všetkým, ktorí mi vyšli v ústrety. Určite sa vyskytli aj nedorozumenia alebo menšie problémy, ale všetko má svoj čas, pretože celý projekt sa rozbehol iba nedávno a všetko nové má svoje plusy aj mínusy. Preto sa treba posúvať krok po kroku a ja verím, že to prinesie to, čo naša hádzaná potrebuje.“

Rasmus Poulsen, RCH Michalovce

„Bola spravená veľká zmena a základy do budúcnosti boli postavené, čo je veľmi sľubné pre budúcu prácu. A už aj teraz začíname vidieť malé efekty rôznych zmien na hráčoch a hráčkach, ktorí naplno trénujú novým tréningovým štýlom.

Zmeny boli tým náročnejšie, čím je starší hráč alebo hráčka. Pretože to pre nich znamená oveľa väčšiu zmenu od toho, na čo boli doteraz zvyknutí. Na rozdiel od mladších hráčov, ktorí prijali nové veci bez skepsy. Toľko k tej negatívnej stránke, porovnal by som to s investovaním do akcií. Na začiatku si to vyžaduje investíciu a čas, ale potom príde profit. Je to podobné ako s novou nastolenou hádzanárskou cestou.“

Renáta Jančárová, RCH Bratislava

„S prácou v RCH DS som spokojná, hlavný dôraz sa kladie na kategórie mladšieho a staršieho dorastu, ale snažíme sa postupne všetko vniesť aj do ostatných kategórií. Jedná sa o dodržanie istej línie metodiky, ktorá je pre všetky RCH jednotná. S prácou  trénerov v klube som spokojná, chcela by som vyzdvihnúť predovšetkým prácu a prístup trénerov dorasteneckých kategórií, ktoré  sa snažia túto líniu dodržiavať. Verím, že si to postupne osvoja aj ostatní kluboví tréneri a aj tréneri patriaci pod RCH  všetkých vekových kategórií.  Spoluprácu s nimi hodnotím pozitívne aj napriek tomu,  že to pôjde  veľmi pomaly, pretože musíme všade začínať od základov - osvojovať si správnu koordináciu a techniku,  ktorá je alfou a omegou hádzanej. Sú pred nami roky zodpovednej práce, ktorú môžeme dotiahnuť do úspešného konca. A tým je vychovanie kvalitných hráčov.“

Ján Beňadik, RCH Považská Bystrica

„Fungovanie RCH v našom regióne vidím ako pozitívny krok k ďalšiemu rozvoju nášho športu. Kluby a jednotliví tréneri sa stotožnili s projektom a z ich strany je cítiť podpora. Nižšie popisujem aktuálny stav v rámci RCH Považská Bystrica.

V práci s najmenšími sme spustili celkovo 24 krúžkov na školách. Pre krúžky funguje THA Martin liga v minihádzanej a novo vzniknutá Kysucká liga v minihádzanej, na ktorej sa podieľajú kluby z Kysuckého Nového Mesta a Čadce. Potešiteľné je, že v Čadci okrem dievčat sa začalo pracovať aj s chlapcami. V MHáK Martin dlhodobo spolupracujú s Materskými školami na projekte Bavme deti pohybom. V ďalšom období by sme chceli spustiť Považskú ligu v minihádzanej, kde by sa zúčastnili školy z Považskej Bystrice a Bytče. 

Činnosť v kluboch a krúžkoch sa snažíme podporovať ich návštevou a komunikáciou s trénermi a učiteľmi. Zorganizovali sme stretnutie učiteľov, na ktorom sme si ukázali organizáciu TJ pre najmenších. Porozprávali sme sa o zameraní týchto TJ a tiež o dôležitosti správnej techniky jednotlivých činností. Ako RCH sme v septembri usporiadali seminár s presahom regiónu so zameraním na mini a mladších žiakov. Snažíme sa aj takto plniť požiadavky, ktoré sú na nás kladené zo strany klubov. 

Výborná je aj spolupráca s KZH v Trenčíne, ktorý riadi súťaže TN a ZA krajov. Na náš podnet sa v tomto roku po ukončení mini ligy spustila súťaž prípraviek 5+1, kde sme ponechali pravidlá mini hádzanej na veľkom ihrisku a upravili počet hráčov. Myšlienkou je, aby to deťom slúžilo k ľahšiemu prechodu ku klasickej hádzanej. Čerstvá skúsenosť je vynikajúca a určite sa budeme snažiť to zaradiť aj v ďalšej sezóne.

Základným klubom RCH je MŠK Považská Bystrica. 

V práci s najmenšími začíname už na úrovni materských škôl a to projektom Otvorená hala. Práca s predškolákmi pokračuje v systéme prípravy detí MŠK. Deti od predškolákov až po 4. ročník sa pripravujú v 5. krúžkoch podľa veku, kde máme aktuálne v každom od 15 do 20 detí. Odtiaľto deti prechádzajú do športových tried na ZŠ Slovanská. Od školského roku 2018/19 máme dohodnutú spoluprácu so ZŠ s MŠ v Považskej Teplej. Cieľom tejto spolupráce je v horizonte dvoch - troch rokov pomocou krúžkov na tejto škole vytvoriť 3. družstvo ml. žiakov MŠK Považská Bystrica.  

V športových triedach sa v poslednom období viac zameriavame na individuálny rozvoj hráčov. Do prípravy sme zapojili atletického trénera, trénerku plávania a od ďalšej sezóny pripravujeme spoluprácu s džudistami. 

V doraste bola a je dôležitá úloha družstvá smerom k ďalšej sezóne personálne a zdravotne stabilizovať. Začali sme spolupracovať s kondičným trénerom a fyzioterapeutkou, čo nám pomáha družstvo po krokoch dostávať na potrebnú úroveň. V príprave družstiev nám chýbal dostatočný objem práce v posilňovni. To sa nám podarilo k našej spokojnosti v týchto dňoch v spolupráci s mestom Považská Bystrica definitívne vyriešiť. Zriadili sme si v priestoroch športovej haly vlastnú posilňovňu, ktorá bude k dispozícii len hráčom MŠK. 

Celkovo hodnotím ani nie ročné fungovanie RCH PB pozitívne. Na jednej strane nám ukázal reálny stav mládeže, na druhej mnoho dobrých projektov a myšlienok ako deti k hádzanej prilákať. Chcem touto cestou poďakovať všetkým klubom, trénerom a učiteľom za spoluprácu. Stretol som sa s pozitívnym prístupom a dobrou komunikáciou zo strany klubov, čo je predpokladom ďalšieho napredovania. 

Problémy? Tie sú na to aby sa riešili...“

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner