Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

KLUB FAIR PLAY SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU VYPISUJE SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ PROJEKT „ŠPORT JE NÁDEJ“

Víťazný projekt obdrží finančnú prémiu – 1.000,00 €, ktorú bude môcť použiť len na projekt odoslaný do súťaže.
16.04.2018, Zdroj: SOV

V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o kríze hodnôt a o výchovnej kríze. V spoločnosti narastá egoizmus aj honba za úspechom za každú cenu. Šport a predovšetkým olympijské hnutie kladú dôraz na boj proti neduhom modernej spoločnosti. Vo svete, v ktorom neustále rastie nápätie medzi kultúrami a náboženstvami, je šport jedným z prostriedkov, ktorý pomáha búrať bariéry a  meniť pohľad na svet okolo nás. Preto je dôležité vyzdvihnúť skutočných hrdinov zo sveta športu, ktorí popri športových výsledkoch preukazujú aj ľudskosť a sociálnu empatiu. 

Cieľ súťaže:

transformovať význam pozitívnych a čestných postojov nielen pri úspechu v športe, ale aj pre harmóniu, toleranciu a spravodlivosť v spoločnosti

podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu

vo väčšej miere zapojiť bývalé a/alebo súčasné osobnosti športového života Slovenskej republiky do sociálnej oblasti života, aby svojím príkladom inšpirovali, motivovali iných v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien

 

Kto a ako môže navrhnúť projekt na ocenenie:

Návrh na ocenenie môže poslať fyzická alebo právnická osoba.

Návrhy sa môžu podať vyplnením formulára, ktorý je na webovej stránke SOV www.milujemsport.olympic.sk

Každá  fyzická alebo právnická osoba môže podať aj viacero návrhov.

 

Kritériá pre výber projektov na ocenenie:

Ocenenie môže dostať fyzická alebo právnická osoba - organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov a/alebo prostredníctvom športových aktivít:

zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia

napomôcť vzájomnému dialógu a podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti (etnickými, náboženskými)  

boj proti dopingu

boj proti všetkým druhom násilia a rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie

podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe

prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia,  k zlepšeniu  kvality životného prostredia

 


Uzávierka prijímania návrhov:

Súťaž sa vyhlasuje raz ročne.

Termín podania návrhov je do 30. septembra 2018 vrátane.


Poštová /e-mailová/ adresa prijímania návrhov:

Slovenský olympijský výbor

Silvia Remiašová, odborný pracovník pre rozvoj aktivít v duchu olympizmu

Kukučínova 26

838 08 Bratislava

remiasova@olympic.sk


 


Víťazný projekt:

(i) Obdrží finančnú prémiu – 1.000,00 €, ktorú bude môcť použiť len na projekt odoslaný do súťaže.

(ii) KFP SOV vyhradzuje právo podľa možnosti oceniť materiálnou pomocou aj ďalšie projekty.


Zverejnenie výsledkov:

Z  návrhov členovia kolégia KFP SOV vyberú víťazný projekt.

Krátky popis víťazného projektu bude zverejnený na webovej stránke SOV.

Víťazný projekt bude ocenený počas Slávnostného odovzdávania cien KFP SOV 2018.

 

Upozornenie:

Projekty musia spĺňať podmienku udržateľnosti a preukázateľnosti výsledkov.

Projekty musia byť zamerané na riešenie konkrétnych a dôležitých sociálnych problémov prostredníctvom športu a nie na poskytovanie športu pre komunitu, podporu elitného športu alebo zvýšenie účasti na športe bez riešenia osobitných sociálnych problémov.

Projekty, ktoré boli ocenené v roku, v nasledujúcich dvoch rokoch nemôžu byť ocenené.

Organizátor víťazného projektu na webovej stránke zverejní logo KFP SOV a oznam: Projekt je nositeľom ocenenia KFP SOV „Šport je nádej“.

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner