Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Výzva na podávanie návrhov na ocenenie Fair Play

Výzva na podávanie návrhov KFP SOV za rok 2018
08.03.2018, Autor: SOV

Vážení priatelia športu a olympizmu,

Klub fair play SOV je iniciátorom udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú, navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play.

Dovoľte, aby som Vás v tejto veci oslovila a požiadala Vás o zaslanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOV za rok 2018 v nasledovných kategóriách :

a) Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play

Osobnosť, ktorá pôsobila, či pôsobí v športe minimálne desať rokov a za tento čas sa neprehrešila voči základnej etike,

- v športe, ale aj v bežnom živote sa riadi základnými pravidlami čestnosti, slušnosti,

- svojimi činmi sa zaslúžila o šírenie základných princípov fair play tak na športoviskách, ako aj mimo nich,

- veľkú pozornosť venuje mládeži, vštepuje jej pravidlá fair play a bola jej vždy vzorom,

- bola, či je športovou osobnosťou, ktorá dosiahla nielen vysoké športové ocenenia, ale vo svojom živote a v športovej kariére sa riadi myšlienkami fair play,

- osobnosť, ktorá ideály čestnosti, „férovosti“ nikdy nezradila v snahe získať domáce či medzinárodné ocenenia, neprepožičala sa nekalej propagande v spoločenskom živote.


b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play

Osobnosť, ktorá aktívne prispela k šíreniu myšlienok fair play, verejne poukazovala a pranierovala zneužívanie či nekonanie podľa týchto zásad. Zaslúžila sa o propagáciu čestných skutkov a sama sa v živote nimi riadi.


c) Za príkladný čin v duchu fair play

Športovec, tréner, športový funkcionár, rozhodca, či športový fanúšik, ktorý sa zachoval na športovisku v duchu fair play:

- pomohol v núdzi svojmu kolegovi, súperovi, športovcovi,

- nezískal víťazstvo bez boja, napriek tomu, že pravidlá súťaže mu to umožňovali

(zranenie súpera, meškanie, zničenie náradia a pod.),

- zachránil niekomu počas športového podujatia život,

- v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachoval charakterne,

- priznal zlé rozhodnutie rozhodcu i za cenu vlastného oslabenia, či v neprospech tímu,

- vykonal čin, ktorý si zaslúži publicitu a je príkladom pre celú športovú obec.


KFP SOV udeľuje ocenenia in memoriam len vo výnimočných prípadoch.

Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí Kolégia KFP SOV. Návrhy

budú predložené na schválenie VV SOV. Po schválení jednotlivých návrhov budú ocenenia

odovzdané laureátom pri slávnostnej príležitosti.


Vaše návrhy posielajte formou vyplnenia elektronického dotazníka na webovej

stránke: http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/fair-play-/navrh-na-ocenenie


Zároveň Vás žiadame o krátky športový a kariérny životopis (zásluhy, ktoré sú predmetom ocenenia) na osobu/-by, ktoré navrhujete.


Kontaktná osoba na SOV:

Silvia Remiašová

Slovenský olympijský výbor

Oddelenie olympizmu

Kukučínova 26

838 08 Bratislava

tel. : 02/492 56 107

e-mail: remiasova@olympic.sk


Termín zaslania návrhov: do 30. septembra 2018.

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner