Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Trénersko - metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH – členovia
Štefan Katušák, predseda
Tomáš Kuťka, Martin Križan, Róbert Barta, Silvia Priklerová, Milan Škopár, Stanislav Kolpak, Alena Katušáková - tajomníčka

Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie
1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej
a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
- výchovu a vzdelávanie trénerov
- spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
- usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
- kontroluje, hodnotí a analyzuje stav a úroveň športovej prípravy v extralige, WHIL,CTM a pod. (pravidelné každoročné testovanie pohybovej výkonnosti, hodnotenie športovej hernej výkonnosti)
- vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
- posudzuje plány a metodické riadenie výcvikových táborov reprezentačných družstiev
- na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch
a kluboch
- zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov - dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou
mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave, FŠ v Prešove a pod.).
5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne.

Tréneri SZH

Dokumenty TMK SZH

Videomateriály

Semináre

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner