Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Zákon o športe - údaje

Povinne zverejňované údaje na webovom sídle národného športového zväzu

Údaje o zasadnutiach výkonného výboru SZH

Zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutia výkonného výboru SZH: odkaz

Pravidlá týkajúce sa orgánov SZH a navrhovania kandidátov do orgánov SZH

V rámci SZH sú volené funkcie: 
- prezident SZH
- členovia výkonného výboru SZH
- členovia kontrolnej komisie SZH, vrátane predsedu, ktorý je kontrolórom SZH
- podpredsedovia disciplinárnej komisie SZH a športovo-technickej komisie SZH
- predseda a podpredseda orgánu pre riešenie sporov SZH
- trojčlenná komisia, ktorá rozhoduje o porušení antidopingových pravidiel v druhom stupni

Zloženie orgánov SZH: odkaz

Funkčné obdobie volených orgánov SZH: Funkčné obdobie volených orgánov SZH, s výnimkou kontrolnej komisie, je štvorročné. Funkčné obdobie kontrolnej komisie SZH je päťročné.

Spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov: 

Každý riadny člen má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu. (stanovy SZH, článok 4, bod 1.3)

3. Každý fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZH, ak ju navrhne člen SZH a to tak, že ak nie je členom SZH, tak v prípade zvolenia sa stane členom SZH, ak stanovy neurčujú inak. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny s príslušnosťou k SZH, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. Do volených orgánov SZH môže byť zvolená fyzická osoba (ďalej aj iba "kandidát"), ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
3.1. vek 18 rokov,
3.2. je členom SZH alebo súhlasí s členstvom SZH v prípade zvolenia,
3.3. je bezúhonná,
3.4. neporušila pravidlá a opatrenia proti dopingu (t.j. antidopingové pravidlá), opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné opatrenia proti negatívnym javom v športe,
3.5. súhlasí so svojou kandidatúrou,
3.6. ďalšie podmienky, ktoré sa viažu ku konkrétnemu orgánu SZH alebo k členstvu v orgáne SZH a sú potrebné pre riadny, profesionálny a odborný výkon orgánu alebo členstva v orgáne SZH, ktoré určujú stanovy alebo osobitné predpisy (stanovy SZH, článok 5, bod 3)

4. Za fyzickú osobu, ktorá porušila antidopingové pravidlá a opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledku súťaží a iné opatrenia proti negatívnym javom v športe sa považuje fyzická osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest za takéto konanie, a to disciplinárnym orgánom SZH alebo KZH alebo klubom alebo iným orgánom oprávneným na rozhodovanie v takejto veci podľa osobitných predpisov, a to v posledných piatich rokoch.(stanovy SZH, článok 5, bod 4)

5. Podmienka bezúhonnosti podľa bodu 3.3 tohto článku stanov musí byť splnená po celý čas výkonu funkcie. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za:
5.1. obzvlášť závažný zločin
5.2. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmysený trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným pravidlám a slobodám alebo 
5.3. iný trestný čin ako je uvedený v bodoch 5.1. a 5.2. spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku. (stanovy SZH, článok 5, bod 5)
6. Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin podľa bodu 5, tohto článku stanov zahladené alebo sa na neho hladí, akoby nebol za takýto čin odsúdený. Svoju bezúhonnosť kandidát preukazuje písomným čestným vyhlásením alebo výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace v prípade určenom osobitným predpisom. Stratu bezúhonnosti je zvolený funkcionár povinný bezodkladne oznámiť SZH.(stanovy SZH, článok 5, bod 6)
7. Za súhlas s kandidatúrou sa považuje písomný súhlas fyzickej osoby s presným určením orgánu SZH, ku ktorému sa kandidatúra viaže, spolu s priložením nasledovných písomných príloh:
7.1. stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom a športovom pôsobení,
7.2. súhlas so spracovaním osobných údajov v SZH v súvislosti s voľbou a prípadným zvolením a pôsobením v príslušnom orgáne SZH.
7.3. súhlas so zverejnením svojej podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania sa konferencie SZH, ak kandidáta volí konferencia SZH, a to na informačné a propagačné účely SZH
7.4. čestné vyhlásenie kandidáta o jeho spôsobilosti na právne úkony bez obmedzenia a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho bezúhonnosť. 

Pravidlá uznášaniaschopnosti a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia orgánov SZH

Konferencia SZH: Konferencia SZH je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať. Rozhodnutia prijíma konferencia nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov s právom hlasovať, okrem rozhodnutí, na ktoré sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny. 

o Kvalifikovaná  väčšina  je určená  ako 2/3  väčšina  hlasov prítomných delegátov
s právom hlasovať.

o Kvalifikovanou väčšinou rozhoduje konferencia SZH o: 

- schvaľovaní stanov SZH a rozhodovaní o ich zmenách a doplnkoch,
- reorganizácií súťaží,
- schvaľovaní uzatvorenia zmluvných vzťahov SZH, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia  ako 1,500.000,-EUR,
- vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zák. č.  440/2015 Z.z.  o športe a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov, 
- prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej  spoločnosti  podľa § 18 zák. č.  440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vstupe a zrušení členstva SZH v IHF, EHF, SOV a iných  orgánoch a združeniach, ktorých  je SZH členom,
- zrušení SZH dobrovoľným rozpustením  alebo zlúčením s iným združením, v prípade  zrušenia SZH  dobrovoľným   rozpustením   o určení  likvidátora.
Výkonný výbor SZH:

Výkonný výbor SZH  je  schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina jeho členov.   Každý člen, vrátane prezidenta, má 1 hlas.  Výkonný  výbor  rozhoduje väčšinou  hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov  je rozhodujúci hlas prezidenta. 

Kontrolná komisia SZH:

Kontrolná komisia SZH  je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina jej  členov  a rozhoduje väčšinou  hlasov prítomných členov, pričom každý  člen, vrátane  predsedu  a podpredsedu, má 1 hlas.  V prípade rovnosti  hlasov rozhoduje hlas  predsedu kontrolnej komisie. 

Orgán  pre riešenie sporov SZH:

Orgán pre  riešenie sporov SZH   je spôsobilý  uznášať sa, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina  jeho členov, pričom  na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná  väčšina  prítomných členov.

Komisie SZH:

Komisie SZH sú schopné uznášať sa, ak je prítomná  nadpolovičná  väčšina ich 
členov. Komisie rozhodujú  väčšinou  hlasov prítomných členov, pričom každý  člen, vrátane predsedu,  má 1 hlas. V prípade rovnosti hlasov  rozhoduje hlas predsedu. 

Rozhodnutia disciplinárnej komisie SZH

Rozhodnutia orgánu na riešenie sporov SZH

Informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu

Povinnosť športových  organizácií zverejňovať  zákonom určené údaje

1. Výročná správa  /§ 9 ods. 7 zákona o športe/ s obsahom podľa § 9 ods. 5 a 6 zákona o športe  

2. Zdôvodnené rozhodnutie a stanovisko štatutárneho orgánu SZH alebo iného orgánu SZH, ak sa odchýli od stanoviska kontrolóra /§ 19 ods. 5 zákona o športe/

 3. Kolektívna zmluva, ak  je uzatvorená /§ 45 ods. 4 zákona o športe/

4. Zmluvy o sponzorstve, vrátane zmien a doplnkov /§ 51 ods. 1 zákona o športe

Priebežné zverejňovanie informácií o spôsobe použitia sponzorského 


5. Údaje o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

Povinnosť zverejňovať údaje, ktoré sa budú zverejňovať prostredníctvom športového portálu ISŠ

1. Údaje  týkajúce sa  fyzických osôb

Všeobecné údaje o fyzickej osobe 

 Údaje o profesionálnom športovcovi

Údaje o amatérskom športovcovi

 Údaje o športovom odborníkovi 

Údaje o športovom odborníkovi podľa § 6 ods. 1 zákona o športe, ktorý  vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník

2. Údaje  týkajúce sa  právnických osôb v športe: kluby, krajské zväzy hádzanej

3. Ďalšie dokumenty a údaje, ktoré sa zverejňujú podľa § 82 ods. 2 zákona o športe

zakladajúci dokument - stanovy 

kľúč delegátov konferencie SZH, ktorý je uvedený  v čl. 6, bode 2. stanov SZH


Stanovy SZH na stiahnutie tu

predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti

Sekcia Legislatíva na stránke: Odkaz

rozpočty, výročné správy, účtovné závierky a správy audítora

správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra

výročné správy kontrolóra

zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia:

príspevku uznanému športu

dotácie

príspevku na  národný športový projekt

príspevku na športový poukaz

sponzorského

finančných prostriedkov určených  na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu vyššie uvedených odrážok bolo spolufinancované SZH


pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo  zasadnutí a rozhodnutia  orgánov:

konferencie SZH Odkaz
výkonného výboru SZH Odkaz    
kontrolnej komisie SZH
orgánu pre riešenie sporov SZH 
disciplinárnej komisie SZH Odkaz 
športovo-technickej komisie SZH 

správy volebnej komisie SZH 

rozhodnutia orgánov SZH o spôsobe použitia verejných prostriedkov

rozhodnutia o:

začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

začatí a ukončení výkonu rozhodnutia

vstupe do likvidácie a skončení likvidácie

evidencia športovej infraštruktúry

katalóg činnosti, tovarov a služieb

príslušnosť  k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport - 

International Handball Federation (IHF)
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner